Bjørnør historielag - årsmelding 2018 og protokoll årsmøte 2019

Bjørnør historielag er andelshaver i Roan frivilligsentral SA. Lørdag 6.juli holdt historielaget sitt årsmøte på Robu Kroa på Bessaker. Nedenfor finner du årsmelding for 2018 og protokoll fra årsmøtet.ÅrsmeldingBjørnør Historielag 2019 Årsmøtet i 2018 ble avviklet lørdag 16 juni 2018 på Færingen Kro og Pub på Stokkøya og 19 personer møtte.


  1. Styrets sammensetning: 2018-2019:


Leder:                                      Arnar Utseth, Roan. På valg 2019 .

Personlig vara for leder:          Jan Inge Stein, Osen, valgt for 1 år.

Nestleder:                                Konny Anita Herfjord, Stoksund, På valg 2020.

Personlig vara for nestleder:    Johan Nerdal, Roan, valgt for 1 år


Styremedlem:                          Knut Sørgjerd, Osen (på valg 2020)

Personlig vara:             Fridtjof Aune, Osen(på valg 2019)

Styremedlem:                          Einar Johan Jakobsen, Roan (på valg 2019)

Personlig vara:             Tor Nilssen, Roan(på valg 2019)

Styremedlem:                          Asbjørn Sørgård, Stoksund. (på valg 2020)

Personlig vara:             Reidar Moen, Stoksund(på valg2019)


  1. Valgnemda


Medlem                                   Brynjar Strand, Osen

Personlig vara:             Kåre Lilleenget, Osen

Medlem                                   Joar Hauknes, Roan 

Personlig vara:             Henning Marius Martinsen, Roan

Medlem, leder                         Bård Svenning, leder, Stoksund

Personlig vara:             Magne Arnold Eide, Linesøy


  1. Aktivitet gjennom året

Det er avholdt 4 styremøter og behandlet 14 saker. 

Styre- og varamedlemmer med flere tok seg av pakking og utsendelse av årbøkene i 2018. Safen, som har stått i kjelleren på Roan Kommunehus, ble hentet og står nå i lageret på Vingsand.

Lageret er forsøkt ryddet noe og det er skaffet en oversikt over mengden bøker. Styret har lagt ut de gamle bøkene for salg til en billig pris. Det er besluttet at 15 eks. av hver årgang skal stå på lageret. For resten må det enten finnes alternativ lagring eller at bøkene kastes.


Alle skolene og eldreinstitusjonene har fått tilbud om komplettering av sine boksamlinger.


  1. Økonomisk status

Det økonomiske resultatet for 201 viser et overskudd på kr 83 273 (31 081)

Balansen/Sum eiendeler kr. 190 599 ( kr 177.664,84.) Eiendeler består av bankinnskudd.

Leverandørgjelden er på kr. 15 838 (kr.86 176)


  1. Stornaustet.

Stornaustet på Vingsand blir brukt som fast møtested for styremøtene.

Vi har ikke kommet i gang med planlagt bruk av kontoret enda.


Stornaustet, sammen med lagerrommet i kjelleren på skolen på Bygdatunet, gir  gode forhold for lagring, møtested og kontor. Bjørnør Historielag har ikke løpende driftskostnader med å være i bygget.


Samarbeidet med Osen kommune og andre brukere av Stornaustet har gått utmerket. Varamedlem i styret, Fridtjof Aune, har vært en utrettelig vaktmester, som har lagt til rette med opp- og avlåsing av dører og sørget for at styrelsen har hatt mat og drikke under møtene.  1. Årbok for Bjørnør

Som omtalt i forrige årsmelding ble det nedsatt en redaksjonskomite bestående av:

Per A. Rødøy, Osen, Einar Johan Jakobsen, Roan, og Konny Anita Herfjord, Stoksund.


Einar Johan Jakobsen er bindeleddet mot styret, og Konny Anita Herfjord er en etterlengtet skriver fra Stoksund. 


Utsalgsprisen på Årbok 2018 ble satt til kr. 250,-, 


Medlemmene anmodes fortsatt om å komme med stoffinnspill, til redaksjonskomiteen.


Per Rødøy varslet før jul at han trakk seg fra redaksjonskomiteen men at han fortsatt vil levere stoff til boka. Han hadde da vært redaktør siden 1989, mao. i 29 år.

Historielaget er skyldig Per Asbjørn en stor takk for mangeårig stor innsats.


  1. Facebook

Vi har forsøkt å komme med informasjon til våre medlemmer på vår Facebook-side. 

Her er det nok fortsatt et stort potensiale for Historielaget.


Dette er en lukket gruppe med over 530 medlemmer.


  1. Regnskapsfører

Regnskapsfører for laget har vært Oros Bjørnør Økonomi AS. Ved å ha en autorisert regnskapsfører, slipper vi tillitsvalgte revisorer. Jfr. vedtektenes § 4, pkt. 8, bokstav ii.


  1. Påmelding festivaler.

Det var salg av årbøker både på Osenhælja og Fiskefestivalen på Bessaker uten at det ble solgt så veldig mange bøker..


10. Historielaget ble medlem av Roan Frivillighetssentral.(tillegg i årsmøtet sak 5)

Roan/Stoksund/Osen 1. Juli 2019


Arnar Utseth (s)                     Konny Herfjord (s)                             Einar Johan Jakobsen (s)Asbjørn Sørgård (s)                 Knut Sørgjerd   (s)                                           
                                                             

BJØRNØR HISTORIELAG

                   

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019

                   

Sted: Robukroa på Bessaker Tilstede: 12 stemmeberettigede. Tid: 1300 – 1515

                   

Før årsmøtet ble formelt satt holdt Per Rødøy et tankevekkende foredrag over tema Lokal historie eller lokalhistorie.

                   

Deretter ble Per Rødøy takket for 29 års innsats som redaktør av årboka. Lagets leder overrakte i den sammenheng et litografi av Eva Harr som en takk fra laget for den formidable innsatsen Per har gjort for laget .

                   

SAKLISTE:

                   

Sak 1: Godkjenning av innkalling, sakliste og fullmakter. 12 stemmeberettigede.                  

Vedtak: Godkjent.
Sak 2: Valg av møteleder.                   

Vedtak: Styreleder Arnar Utseth 

Sak 3: Valg av protokollfører.

Vedtak: Sekretær Einar Jakobsen

Sak 4: Valg av to personer til å undertegne protokoll.                   

Vedtak: Knut Sørgjerd og Trygve Rullestad
Sak 5: Styrets årsmelding.                   

Vedtak: Årsmeldingen godkjent med følgende tillegg til p.10: Historielaget ble medlem i Roan Frivillighetssentral.
Sak 6: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse                                                                                                                                                                 

Vedtak: Resultatregnskap og balanse godkjent. 

Sak 7: Innkomne saker.

a) Styret diskuterte i sak 9/2018 behovet for en gjennomgang av lagets vedtekter. Styret endte opp med at det skulle fremmes sak til årsmøtet om dette.
Forslag til vedtak:
Styret får fullmakt til å oppnevne en gruppe på 3-5 personer for en gjennomgang av vedtektene. Det legges fram sak om dette i årsmøtet 2020.                                                                                   

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Sak 8: Valg.                                                                                        

a)Valg av styre.
Valgkomiteens forslag:
Leder: Arnar Utseth Gjenvalg   Personlig vara: Jan Inge Stein
Nestleder: Konny Herfjord Ikke på valg   Personlig vara: Johan Nerdal
Styremedlem: Knut Sørgjerd Ikke på valg   Personlig vara: Fridtjof Aune

 Styremedlem: Einar J. Jakobsen Gjenvalg     Personlig vara:   Tor Nilsen Gjenvalg (Roan)                                           

Styremedlem:  Asbjørn Sørgård Ikke på valg   Personlig vara: Reidar Moen Gjenvalg (Stoksund)                           

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.
b)Valg av kasserer.
Vedtak: OROS Bjørnør fører regnskap. Kasserer ikke nødvendig av den grunn. 

c)Valg av 2 revisorer.
Vedtak: OROS Bjørnør fører regnskap. Revisorer er derfor ikke nødvendig.
d)Valg av valgnemnd.
Valgnemndas forslag var gjenvalg på hele nemnda.
Vedtak: Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

                           

Før møtedeltagerne tok på heimtur ble det som vanlig middag.                           

Bryggneset/Sørgjerd 10. august 2019

                           

Trygve Rullestad sign

Knut Sørgjerd sign                             

Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA